top of page

תקנון אתר ומדיניות פרטיות

אתר תדמית מ.ע.ג.ל. יצור מריצות ועגלות בע"מ

1. כללי

1.1. אתר זה הוא אתר תדמית של חברת מ.ע.ג.ל. יצור מריצות ועגלות בע"מ (להלן: "החברה").

1.2. תנאי תקנון זה חלים על כל שימוש באתר, לרבות על כל פנייה לחברה באמצעות האתר.

1.3. גלישה ו/או שימוש באתר מהווה הסכמה מצד המשתמש לתנאי תקנון זה.

2. זכויות יוצרים

2.1. כל הזכויות באתר, לרבות זכויות היוצרים, הפטנטים, סימני המסחר, הדגמים והסודות המסחריים, שייכות לחברה או לצדדים שלישיים שהעניקו לחברה רישיון שימוש בהם.

2.2. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למסור לצד שלישי, לשנות או לעבד כל תוכן באתר, לרבות תמונות, קטעי וידאו, קטעי אודיו, טקסט וקוד, בלא קבלת הסכמת החברה מראש ובכתב.

3. אחריות

3.1. החברה לא תישא בכל אחריות לנזק, ישיר או עקיף, שייגרם למשתמש באתר, כתוצאה מהשימוש באתר או מכל תוכן המופיע בו.

3.2. החברה אינה מתחייבת שהאתר יהיה זמין בכל עת, ללא הפרעות ו/או תקלות.

4. פרטיות

4.1. החברה מכבדת את פרטיות המשתמשים באתר.

4.2. החברה תשמור על פרטיות המשתמש בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 (להלן: "החוק").

4.3. החברה לא תאסוף פרטי כרטיס אשראי מהמשתמש.

4.4. החברה תשמור את הפרטים שהתקבלו מהמשתמש לצורך:

ניהול האתר
יצירת קשר עם המשתמש
דיוור ישיר
4.5. החברה לא תעביר את הפרטים שהתקבלו מהמשתמש לצדדים שלישיים, אלא במקרים הבאים:

אם המשתמש נתן את הסכמתו המפורשת לכך
אם החברה מחויבת לעשות זאת על פי חוק
אם החברה סבורה כי מסירת הפרטים נחוצה כדי למנוע נזק חמור למשתמש או לצד שלישי
4.6. המשתמש רשאי לעיין בפרטים שהתקבלו עליו באתר, ולבקש לתקן או למחוק אותם.

4.7. החברה נוקטת באמצעי אבטחה כדי להגן על הפרטים שהתקבלו מהמשתמש.

5. שינויים בתנאי תקנון זה

5.1. החברה רשאית לשנות את תנאי תקנון זה מעת לעת.

5.2. השינוי יכנס לתוקף מיד עם פרסומו באתר.

6. סמכות שיפוט

6.1. סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל סכסוך הנובע מתקנון זה תהא לבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב-יפו.

bottom of page