top of page

מידע וטיפים
לעבודה עם פינות טיח

 • הנחיות ממולצות לשימוש בפינות ופרופילים לטיח:

 • בפרופילים עם ציפוי פי.וי.סי אין לקלף (להוריד) את ציפוי הפי.וי.סי מהפרופיל. הפרופילים משווקים עם ציפוי פי.וי.סי וכך, ורק כך, יש ליישמם על הקירות. הציפוי נועד להגן על הפרופיל מפני חלודה (קורוזיה) ולשמור על איכות הפינות במבנה. הציפוי מהווה חלק בלתי נפרד מהפרופיל.

 • במקרה של שימוש בפרופילי מתכת מגולוונת לטיח חוץ, יש להשתמש אך ורק עם פרופילים בעלי ציפוי פי.וי.סי.

 • קילוף (הורדת) ציפוי הפי.וי.סי יגרום מיד לשינוי דרסטי ופגיעה ב פינה בציפוי הפי.וי.סי.

 • בפרופילים ללא ציפוי פי.וי.סי (כדוגמא אלומיניום ,נירוסטה או בעלי גילוון כפול) יש להקפיד הקפדה

 • יתרה על כיסוי כל הפרופיל כולל הקצה המעוגל בשכבת טיח בעובי של 4-5 מ”מ!!! גם במקרה של יישום שליכט צבעוני ו/או צבע גמיש.

 • יודגש כי צבע ו/או צבע גמיש ו/או שליכט צבעוני לא נועדו להגן על הפרופיל מפני חלודה/שיתוך/קורוזיה. השליכט או הצבע אינם מהווים חומרי הגנה על מתכת כלשהי.

 • בקירות חיצוניים בהם מיישמים שליכט צבעוני אקרילי המכיל שרפים סינתטיים חובה להגן על קצה הפינות המגולוונות בעזרת שכבת יסוד מגן המיועד לכך ורק לאחר מכן ליישם את השליכט הצבעוני ומרכיביו.

 • אין לגרד את הטיח מהפרופיל עם סרגל מתכתי בעל שיניים בכדי להימנע מפגיעה בציפוי המגולוון של הפח. אין להשתמש באמצעי חיתוך כגון: משור חשמלי, דיסק וכד’ אלא במספרי פח בלבד.

 • אחריות היצרן והמשווק מוגבלת לטיב ואיכות החומרים בלבד כשהם מאוחסנים כראוי ובהתאם לתקנים. האחריות לא תחול על טיב העבודה וביצועה בפועל בשטח. אחריות היצרן והמשווק, מוגבלת בכל מקרה להחלפת המוצר בלבד ללא אחריות כלשהי לכל נזק מעבר להחלפת המוצר.

 • לקיבוע פינות אין להשתמש במלט עם זרז התקשות המכיל כלורידים.

 • נבקשכם ליידע באופן שוטף את כל המשתמשים בהוראת יצרן אלו. **יש להקפיד על הוראות אלו במדויק**

 • המידע הרשום לעיל וכן בקטלוג ו/או בדפי המידע המופצים על ידינו אינו מהווה ייעוץ טכני או תחליף לייעוץ טכני והינו בגדר הנחייה שאינה מהווה תחליף לבדיקה ייעודית לפרויקט עצמו וקבלת הוראות בהתחשב במקום ודרך ההרכבה הספציפיים.

תקנים ותעודות איכות

bottom of page